AKCE NKC

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Administrativně organizační referent NKC

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ POZICI

Nymburské kulturní centrum zastoupené ředitelem NKC Dr. Ladislavem Langrem
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice v Nymburském kulturním centru (NKC)

Administrativně organizační referent NKC

Místo výkonu práce: Nymburk, Eliščina třída 470 a Bedřicha Smetany 55.
Předpoklad pro výkon funkce: způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost.
Další předpoklady: minimálně střední vzdělání s maturitou.

Výhodou jsou:
• Pozitivní vztah ke kultuře, orientace v problematice a organizátorská zkušenost;
• Dobré komunikační a organizační schopnosti;
• Samostatnost, zodpovědnost a časová flexibilita – práce i mimo běžnou pracovní dobu;
• Dobrá znalost českého jazyka;
• Uživatelská znalost práce na PC;
• Řidičský průkaz skupiny B.
Pracovní náplň:
• Zodpovědnost za kompletní organizaci provozu Obecního domu;
• Zajišťování běžné administrativy NKC, předprodej vstupenek;
• Koordinace brigádníků, stánkového prodeje, administrace výlepu plakátů;
• Organizátorský podíl na akcích NKC.
Platové zařazení: 8. platová třída
Předpokládaný nástup: listopad 2020
Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou (40hodinový úvazek)

Písemná přihláška uchazeče/uchazečky k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
• Jméno, příjmení, případně titul, místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu a datum a podpis uchazeče/uchazečky;
• K přihlášce je třeba přiložit stručný strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve vazbě na vyhlášenou pozici;
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3měsíce (originál nebo ověřenou kopii)
• Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém (ukončeném) vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášky: do 1. října 2020 (včetně)
Způsob podání přihlášky: v zalepené obálce, na které bude uvedeno: „neotvírat – výběrové řízení“ doručené osobně nebo poštou na adresu: ředitel NKC Dr. Ladislav Langr, Eliščina třída 470, 288 02 Nymburk
(Po skončení výběrového řízení budou všem uchazečům jejich poskytnuté osobní materiály vráceny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. Uchazeči nemají právo se proti zrušení výběrového
řízení odvolat.)

V Nymburce 14. září 2020 Dr. Ladislav Langr
ředitel NKC
ELIŠČINA TŘÍDA 470
288 02 NYMBURK
+420 325 513 785
nkc@nkc-nymburk.cz
IČO: 00118516
DS: buq7wzq